Baguet Velo Events BV
Bijzondere VOORWAARDEN

Artikel 1: Prijs en betaling

Voorschot

Bij online boekingen via de website wordt de volledige prijs van de reis betaald; in geval van boeking via een reiskantoor bedraagt het voorschot 40% van de totale reissom.

Reissom

De prijs is aangeduid per persoon en omvat de :

 1. diensten zoals die in het programma beschreven zijn;
 2. kosten van het verblijfshotel op basis van een tweepersoonskamer op basis van half pension en de van toepassing zijnde toeslagen voor extra’s zoals maar niet gelimiteerd tot eenpersoonskamer en kamer met zeezicht of korting voor niet-fietsers die op dezelfde kamer als een fietser verblijven;
 3. van toepassing zijn BTW-percentage op het moment van de boeking.
 4. annulatieverzekering – enkel in geval deze werd genomen
 5. bijstandsverzekering – enkel in geval deze werd genomen

Niet in de prijs begrepen zijn:

 1. alle persoonlijke uitgaven voor dranken, maaltijden en andere uitgaven die niet in het programma inbegrepen zijn
 2. de kosten voor paspoorten, visa en andere formaliteiten
 3. de dossierkosten in geval van boeking via een reiskantoor (30€) en/of wijzigingen na bevestiging en betalling van de reis

Prijzen die telefonisch werden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel prijsbevestigingen via email vanuit Baguet Velo Events of op papier van het reiskantoor zijn geldig.

Prijsverhoging

Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

Betaling

Voorschotten en facturen zijn online of op de zetel van de reisagent betaalbaar, netto en zonder korting.

Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

Voor reservaties minder dan 1 maand voor vertrek dient steeds de volledige reissom te worden betaald.

Artikel 2: Formaliteiten

De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem via de website of door de reisagent worden medegedeeld.

Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

Informatie door de reiziger: indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft om de reis uit te voeren moet hij dit verplicht vermelden. Bijzondere wensen van de reiziger ivm gezondheid en eetgewoontes dienen op voorhand te worden meegedeeld.

Wanneer men bij gebrek aan zijn/haar nodige documenten de reis geheel of gedeeltelijk niet kan deelnemen, is men zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die eraan verbonden zijn.

Artikel 3: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een “property irregularity report” invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de chauffeur te worden gevraagd.

Artikel 4: Dienstregeling

De opgegeven dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden door de reisorganisator.

Artikel 5: Annulatie en wijzigingen

Annulatie door de reiziger

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst van de annulering door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. De annulering moet zo vlug mogelijk per email en met vermelding van het boekingsnummer en de betrokken personen worden medegedeeld. De annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt bepaald :

 • voor een annulering van meer dan 30 dagen voor vertrek: 40% van de totale reissom
 • voor een annulering vanaf 30 dagen tot en met 20 dagen voor vertrek: 60% van de totale reissom
 • voor een annulering vanaf 19 dagen tot en met 10 dagen voor vertrek: 80% van de totale reissom
 • voor een annulering vanaf 9 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom
 • voor een annulering op de vertrekdag of bij afwezigheid bij vertrek: 100% van de totale reissom

Opmerking : Indien de reis ook een vliegtuigtraject bevat, zijn op dit reisonderdeel de annuleringsvoorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij van toepassing. Verzekeringen en dossierkosten zijn steeds 100% betaalbaar. Voor vliegtuigreizen zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van de desbetreffende vliegtuigmaatschappij van toepassing.

Wijziging door de reiziger

Een wijziging van naam of andere brengt een dossierkost mee van 25€ per persoon. Alle effectieve kosten die een leverancier aanrekent i.v.m. wijziging door de reiziger zullen integraal worden doorgerekend aan de reiziger. Een wijziging van reisbestemming of vertrekdatum wordt beschouwd als een annulering door de reiziger.

Annulatie door de reisorganisator

Wanneer er minder dan 5 deelnemers ingeschreven zijn voor een reis, kan de reisorganisator deze reis annuleren. Tenminste 21 dagen voor afreis zullen alle deelnemers per email worden verwittigd en worden de reeds betaalde sommen integraal terugbetaald. Er kan door de reiziger geen aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten (en/of hun leveranciers) zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de luchthaven van vertrek.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator is beperkt tot de reissom behalve voor persoonlijk letsel.

De reiziger die zal deelnemen aan een fietsvakantie is verantwoordelijk voor de nodige verzekering tegen sportongevallen en bevestigt een verzekering te hebben voor medische kosten; een niet-fietsende medereiziger dient niet over dit soort verzekering te beschikken maar wordt ook wel aangeraden te beschikken over een verzekering voor medische kosten.

De reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • schade en/of verwondingen veroorzaakt door een tekortkoming van de reiziger
 • onvoorziene gebeurtenissen zoals oorlogen, stakingen, overstromingen en de daaruit ontstane gevolgen
 • verlies, diefstal of beschadiging van bagage
 • inbreuk door de reiziger op de plaatselijke wetten en zeden

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelde en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijnen laste. Hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

Artikel 8: Vliegtuigreizen

Baguet Velo Events BV treedt bij vliegtuigreizen enkel op als doorverkoper en kan geenszins organisatorisch verantwoordelijk worden gesteld. Programma’s van vliegtuigreizen zijn afhankelijk van de plaatselijke autoriteiten en de luchtvaartmaatschappijen en kunnen steeds gewijzigd en aangepast worden. De prijs voor vliegtuigreizen is steeds onder voorbehoud van wijziging door de luchtvaartmaatschappij en de invloeden van de wisselkoersen, brandstofprijzen of taksen.

Artikel 9: Doorverkoper

Het de doorverkoper en/of de reisagent van Baguet Velo Events BV niet toegestaan welke korting dan ook aan zijn klanten toe te kennen. Baguet Velo Events BV behoudt zich het recht voor om – wanneer inbreuken tegen deze bindende regel worden vastgesteld – de samenwerking met de doorverkoper en/of reisagent onmiddellijk te beëindigen en een passende schadeloosstelling te eisen.

Artikel 10: Wijzigingen aan het programma

Naargelang de omstandigheden behoudt Baguet Velo Events BV zich het recht voor om in het belang van de reis en van de reiziger bepaalde elementen te wijzigen voor zover deze niet van doorslaggevend belang zijn of een  waardevermindering tot gevolg hebben. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelfs in een vrij laat stadium of zelfs tijdens de rondreis bij noodzaak een of meerdere hotelwijzigingen door te voeren. Uiteraard wordt in voorkomend geval gestreefd naar gelijkwaardige accommodatie.

Artikel 11: Klachtenregeling

De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen (reisgeschillen@clv-gr.be) vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.